Leto síce podľa kalendára ešte neskončilo, ale skoré raňajšie a večerné teploty sú už veľmi „čerstvé“. Aj preto sa na mestskú obchodnú spoločnosť, ktorá zásobuje celé mesto teplom (MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.) spotrebitelia začínajú obracať s otázkou, kedy sa začne kúriť?

Podľa Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z. z. sa vykurovacie obdobie začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. Teplo na vykurovanie začne dodávateľ tepla dodávať, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 oC a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu.


Máte záujem o raňajšie alebo večerné prikurovanie?

Ak by mali spotrebitelia záujem o ranné alebo večerné prikurovanie v čase pred povinným spustením dodávky tepla, môže spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. vykurovanie pre spotrebiteľov spustiť. „Je však potrebné, aby správca, predseda spoločenstva alebo štatutárny zástupca odberateľa o spustenie dodávky tepla oficiálne požiadal. Požiadať je možné formou písomnej žiadosti, v ktorej bude uvedený dátum spustenia vykurovania a časy dodávky tepla (ranný a večerný). Podpísanú žiadosť je možné doručiť osobne do sídla našej spoločnosti, alebo zaslať emailom na adresu sekretariat@msbp.sk. Nasledujúci deň po doručení žiadosti pracovníci MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o. dodávku vykurovania spustia.

Zdroj: MsBP

Dátum: 02.09.2019