UKONČENÉ VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE


Identifikačné údaje obstarávateľa:

Spoločnosť: Púchov servis s. r. o.

Sídlo: Sedlišťská 1446/7, 020 01 Púchov

IČO: 44 040 610

DIČ: 2022622998

IČ DPH: SK2022622998

Spoločnosť je zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Trenčín Oddiel:Sro, Vložka č.20328/R


Ukončené výzvy na predkladanie ponúk - Púchov servis s. r. o.

Dátum zverejneniaUkončená výzva na predkladanie ponúk - výsledok VO