PRÍSTUP K INFORMÁCIAM


Postup pri vybavovaní žiadostí:

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať.

Sprístupnenie informácií na žiadosť:

Žiadosť o sprístupnenie informácií Púchov servis s.r.o. vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Zo závažných dôvodov (§ 17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z.) môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o 8 pracovných dní. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, v oznámení sa uvedú dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V súvislosti s platnosťou zákona Národnej rady SR č. 211/2000 Z.z. o poskytovaní informácií v znení zákona č. 628/2005, ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 211/2000 Z.z., ako i doplnení niektorých zákonov, oznamujeme, že povereným pracovníkom pre poskytovanie informácií na Púchov servise s.r.o. je:

  • konateľ spoločnosti.

Žiadosť o poskytovanie informácií je možné podať:

  • písomne
  • ústne
  • elektronickou poštou (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)
  • alebo iným technicky vykonateľným spôsobom

Písomné žiadosti sú prijímané poštou alebo na sekretariáte spoločnosti, na č. dverí 9. Osobné a telefonické žiadosti sú vybavované v stránkových dňoch a hodinách.

Materiálne náklady spojené s poskytovaním informácie budú v zmysle zákona účtované žiadateľovi.

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Za sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov sa v súlade s vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií určuje úhrada materiálnych nákladov pre žiadateľa nasledovne.

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií: