Správa budov Púchov servis s. r. o.


Púchov servis s. r. o. je správcovská spoločnosť zameraná na poskytovanie činností a služieb správy bytových domov v Púchove a okolí.

 

V súčasnosti spravujeme viac ako 55 bytových domov v rámci celého mesta Púchov, čo predstavuje viac ako 2200 bytov a nebytových priestorov. Zmenou personálneho obsadenia ako aj odborným školením pracovníkov spoločnosti sme pristúpili k zlepšovaniu systému práce.

Keďže pracujeme na trhu správy bytových domov už viac rokov, získali sme zručnosti a postupným vylepšovaním systému našej práce, zdokonaľujeme vzájomné kontrolné mechanizmy pri nakladaní s majetkovými hodnotami vlastníkov (klientov). 


Ekonomické činnosti

Ekonomické činnosti správy bytových domov

Ekonomické činnosti správy zabezpečujeme pre SVB (spoločenstvá vlastníkov bytov a NP ) jednak na základe mandátnej zmluvy alebo s vlastníkmi bytov a NP zmluvou o výkone správy . Kontaktnou osobou pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bežných ekonomických záležitostiach, je vždy poverený pracovník:

Vedenie evidencie príjmov a výdavkov spravovaného bytového domu

Pre každý spravovaný bytový dom je vedená evidencia príjmov ( pripísané mesačné zálohové platby vlastníkov, pripísanie úrokov zo zriadeného účtu, mimoriadne výnosy z prenájmu spoločných priestorov, zmluvné pokuty atď.) a výdavkov ( úhrady faktúr za teplo, vodu, elektrinu, OLO atď., opravy, údržba, revízie atď. ). Predsedom SVB a NP alebo vlastníkom je príslušná evidencia predkladaná po vzájomnej dohode.

Vykonávanie dohodnutých úhrad súvisiacich s prevádzkou bytového domu a nebytového priestoru

Úhrada dodávateľských faktúr sa realizuje iba v medziach zmluvného oprávnenia resp. iba so súhlasom kompetentného zástupcu vlastníkov pri dohodnutých typoch obstarania. Kontrola termínového kalendára pre platby poistného, daní, splátky úveru prípadne iných splátok.

Spracovanie a výpočet mesačných zálohových platieb

Spracovanie a výpočet rozúčtovania mesačných zálohových platieb realizujeme štandardne raz ročne a to po uskutočnení vyúčtovania úhrad za plnenia na základe skutočných nákladov za predchádzajúci kalendárny rok. Mimoriadne sa zálohové platby menia operatívne podľa potreby a to buď na základe významnej zmeny ceny dodávateľov služieb ( voda, teplo, elektrina, atď.), prípadne na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a NP o zmene výšky príspevkov do fondu opráv a pod.

Vyúčtovanie úhrad za plnenia (služieb) spojených s užívaním bytu a nebytového priestoru

Je uskutočňované najneskôr do 31.05. nasledujúceho roka za predchádzajúci rok v súlade s príslušnými právnymi predpismi, Zmluvou o výkone správy resp. mandátnej zmluvy zo strany SVB a NP a rozhodnutiami vlastníkov bytov a NP prijatými na schôdzi vlastníkov resp. na základe písomného hlasovania. Dohodnutý spôsob spracovania je možné zmeniť iba na základe rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny vlastníkov resp. na základe požiadavky klienta.

Spracovanie ekonomickej časti výročnej správy o stave spoločných častí

Vlastníkom alebo SVB a NP predkladáme okrem vyúčtovania služieb aj správu o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu za predchádzajúci kalendárny rok. Spoločnosť pripraví pre vlastníkov alebo SVB a NP ekonomickú stať správy v ktorej budú identifikované príjmy a výdavky vzťahujúce sa k bytovému domu ako aj všetky obraty vo fonde opráv za predchádzajúci kalendárny rok. Písomnú správu neustále na základe požiadaviek vlastníkov bytov a NP inovujeme, aby mali vždy k dispozícii aktuálny ekonomický výstup.

Technické činnosti

Technické činnosti správy bytového domu a NP

Kontaktnou osobou pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových zástupcu SVB a NP v záležitostiach technických a prevádzkových je vždy vedúci manažér správy resp. ním poverený pracovník z radov bytových technikov spoločnosti, ktorý priamo zodpovedá za nasledujúcu technicko-prevádzkovú agendu:

Vykonávanie pravidelných obhliadok spravovaného bytového domu

Pridelený bytový technik vykonáva pravidelné preventívne obhliadky spravovaného bytového domu. Vykonávajú sa buď na základe potreby konkrétneho bytového domu alebo na základe dohody správcovskej spoločnosti s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov resp. zástupcom SVB a NP . Jednoznačným zámerom vykonávania pravidelných obhliadok je zamedzenie technického chátrania a kontrola poriadku a bezpečnosti. Výsledky monitoringu sú obratom konfrontované so zástupcami vlastníkov a stanoví sa ďalší postup.

Spracovanie zoznamu potrebných opráv a údržby

Opravy a údržby na nasledujúci rok sa realizujú buď dohodou vlastníkov na schôdzi vlastníkov alebo kvalifikovaným rozhodnutím členov SVB a NP alebo samotného vlastníka. Návrh opráv pomenúva nevyhnutné investičné zámery na nasledujúci rok s prihliadnutím na finančné možnosti bytového domu teda vlastníka. Vlastníkom predkladáme správu o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, kde stručne definujeme čerpanie z fondu opráv ako aj iné významné skutočnosti.

Zabezpečenie bežnej údržby, opráv a väčších investičných celkov

Bežnú údržbu, opravy a menšie remeselnícke práce zámočníckeho, murárskeho, maliarskeho, stolárskeho, vodo-inštalačného charakteru ako aj zásadné rekonštrukčné resp. úzko špecializované činnosti zabezpečujeme výlučne dodávateľsky pre SVB a NP resp. vlastníkov a to buď z vlastnými pracovníkmi alebo dodávateľsky . V zásade platí jednoduché pravidlo pokiaľ práce alebo dodávku zabezpečujeme my či už osobne alebo s využitím externých firiem zodpovedáme za kvalitu prevedenia a dodržanie časového harmonogramu, pokiaľ dodávateľa vyberú vlastníci alebo SVB a NP zodpovedajú si za tieto práce vo vzťahu k dodávateľovi sami.

Spracovanie harmonogramu revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení, zabezpečenie jeho realizácie

Povinnosťou MsBP Servis s.r.o. je zabezpečovať pre spravovaný bytový dom pravidelnú zmluvne dohodnutú realizáciu revízií a odborných prehliadok. Ide o mimoriadne dôležitý moment v procese správy bytového domu ako pre samotných vlastníkov resp. SVB a NP tak aj pre správcovskú spoločnosť. Naša spoločnosť je držiteľom softwéru, ktorý eviduje a upozorňuje nutnosť vykonania potrebnej revízie konkrétneho typu v konkrétnom dome. Splnením si tejto povinnosti však nemožno zabudnúť na zabezpečenie realizácie výkonu opatrení uložených revíziami alebo kontrolami. Konkrétna zodpovednosť za rozsah a realizáciu uvedených úkonov je dojednaná zmluvne a vyžaduje súčinnosť zmluvných strán.